sơ đồ tổ chức bệnh viện

 • BAN GIÁM ĐỐC
  • CÁC KHOA CHUYÊN MÔN
   • CÁC KHOA HỆ SẢN
   • CÁC KHOA HỆ NHI
   • CẬN LÂM SÀNG
  • CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
  • TRUNG TÂM
   • TT Hỗ trợ sinh sản và Nam học
   • Trung tâm tiêm chủng